Tolaa

27 tekstów – auto­rem jest To­laa.

Wy­myślo­no Bo­ga.. Wy­myślo­no tą bos­kość, aby wielu us­krzyd­lała.. Zwy­cięzcą i BO­GIEM ten kto zro­zumiał, że wie­rzyć na­leży w siebie! 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 marca 2015, 15:20

Wstałam ra­no, spoj­rzałam na siebie i bez dwóch zdań wiem, że ta, którą byłam kiedyś zniknęła... Zastąpiłam ją lep­szą wer­sją, która miłością ob­darza­na jest nieustannie! 

myśl
zebrała 5 fiszek • 21 sierpnia 2013, 12:49

A gdy­by ludzie zni­kali tak o? Czy pa­nika byłaby na ty­le wiel­ka, żeby ludzie chcieli się zmienić?! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 sierpnia 2013, 11:26

Cza­sami, gdy jes­teśmy przy wys­tar­czy dać je­den mały znak, który dla Ciebie nic, a dla niej za dużo znaczy.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 czerwca 2013, 17:27

Jed­nakże po to ma­my oczy, aby pat­rzeć, widzieć i dos­trze­gać to co na pozór niewidzialne.. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 maja 2013, 17:31

Zaw­sze pat­rz pros­to w oczy! Tyl­ko wte­dy poz­nasz z kim masz na prawdę do czynienia.. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 2 maja 2013, 15:29

Bo każde­go dnia cieszę się, że Go mam.. Żyję uczu­ciem, które wy­pełnia mnie całą, a co lep­sze ucieka w Je­go stronę.. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 1 maja 2013, 18:48

Pat­rząc na Niego co­raz bar­dziej mi się po­doba, co­raz moc­niej się za­kochuję w Je­go uśmie­chu, oczach.. Je­go ciało jest mi blis­kie, kocham Je­go całego, kocham Go! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 kwietnia 2013, 15:50

Uniesienie po­nad rzeczy­wis­tość jest jak prze­pełniony wol­nością lot. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 kwietnia 2013, 00:31

Bo każdy uśmiech z przeczy­tane­go sms'a nie może być tyl­ko zauroczeniem.. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 9 kwietnia 2013, 21:42

Tolaa

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tolaa

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

3 marca 2015, 22:46wdech sko­men­to­wał tek­st Wymyślono Bo­ga.. Wy­myślo­no tą [...]

3 marca 2015, 22:42tomek43i sko­men­to­wał tek­st Wymyślono Bo­ga.. Wy­myślo­no tą [...]

3 marca 2015, 22:41wdech sko­men­to­wał tek­st Wymyślono Bo­ga.. Wy­myślo­no tą [...]

3 marca 2015, 22:39tomek43i sko­men­to­wał tek­st Wymyślono Bo­ga.. Wy­myślo­no tą [...]

3 marca 2015, 22:21wdech sko­men­to­wał tek­st Wymyślono Bo­ga.. Wy­myślo­no tą [...]

3 marca 2015, 22:07tomek43i sko­men­to­wał tek­st Wymyślono Bo­ga.. Wy­myślo­no tą [...]

3 marca 2015, 22:02wdech sko­men­to­wał tek­st Wymyślono Bo­ga.. Wy­myślo­no tą [...]

3 marca 2015, 21:58tomek43i sko­men­to­wał tek­st Wymyślono Bo­ga.. Wy­myślo­no tą [...]

3 marca 2015, 21:49wdech sko­men­to­wał tek­st Wymyślono Bo­ga.. Wy­myślo­no tą [...]

3 marca 2015, 20:09czarny anioł sko­men­to­wał tek­st Wymyślono Bo­ga.. Wy­myślo­no tą [...]